Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Begroting 2013-2016

De geconsolideerde begroting over 2013 tot en met 2016 is inmiddels vastgesteld:

  2013 2014 2015 2016 
          
 BATEN        
 Rijksbijdragen 460.500   456.800   454.400   452.500  
 Overige subsidies 7.100   2.100   2.000   2.000  
 Collegegeld -   9.100   9.100   9.100  
 Overige baten 19.700   9.100   9.100   9.100  
 Totale baten 487.300   477.100 - 474.600 - 472.700  
          
 LASTEN        
 Personeelslasten 395.900   393.500   393.500   391.900  
 Afschrijvingen 17.500   13.100   13.000   12.900  
 Huisvestingslasten 22.400   21.700   21.300   21.400  
 Overige lasten 49.300   47.400   46.200   45.800  
 Totale lasten 485.100   475.700 - 474.000 - 472.000  
          
 SALDO BATEN EN LASTEN 2.200   1.400   600   700  
          
 Financiële baten en lasten -   -   -   -  
          
 SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -   -   -   -  
          
 BEGROTINGSRESULTAAT 2.200   1.400   600   700  
          
 Uitgaven ten laste van bestemmingsfondsen 100   100   100   100  
          
 BEGROTINGSRESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING 2.300   1.500   700   800  
          
Tabel 12: Begroting 2013-2016

Voor de jaren 2013 tot en met 2016 wordt voorzien in positieve begrotingsresultaten. Hierbij is reeds rekening gehouden met de geplande bezuinigingen zoals verwoord in het Lenteakkoord 2012 en de (meerjaren) Miljoenennota 2012.

Leerlingenaantallen

Het verloop van de leerlingenaantallen is weergegeven in onderstaande grafiek.


Grafiek 6: Verloop leerlingenaantallen in meerjarenperspectief

Baten, lasten en investeringen

Over de periode 2013 tot en met 2016 ligt de daling van de uitgaven in lijn van de daling van de inkomsten. Voor een deel heeft dit te maken met de terugloop van het aantal leerlingen. Echter, door een verwachte (autonome) stijging van een aantal kosten, met name die van personeel, waar geen evenredige compensatie voor verwacht wordt, zullen extra ingrepen in de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Vanuit de individuele schoolbegrotingen wordt in de periode 2012-2016 een totale teruggang in de formatie van ongeveer 8% verwacht. Een deel is verklaarbaar vanuit de terugloop van het aantal leerlingen, echter niet geheel. Dit wil zeggen dat het aantal leerlingen per fte toeneemt, wat in de praktijk kan betekenen dat de klassen groter worden.

De hoeveelheid investeringen varieert per jaar. Waar in 2012 sprake was van 12,5 miljoen euro aan investeringen, stijgt dit in 2013 naar verwachting naar 19,0 miljoen euro, waarna een daling optreedt naar 18,0 miljoen euro in 2014, 8,6 miljoen euro in 2015 en 8,1 miljoen euro in 2016. De opvallende stijging van de investeringen in 2013 en 2014 houden verband met uitgestelde investeringen vanuit 2012.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)