Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Ontwikkeling kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële situatie van de organisatie op dit moment en in 2016. Als referentiekader zijn de criteria van het ministerie van OCW gebruikt.

 KengetalMinisterie OMO  OMO  
  OCW in 2012 in 2016 
        
 Weerstandsvermogen5% 19% 18% 
 Kapitalisatiefactor< 35% 15% 18% 
 Solvabiliteit (incl. voorzieningen)> 30% 45% 36% 
 Rentabiliteit0% < R < 5% 2,3% 0,0% 
 Liquiditeit0,5 < L < 1,5 0,2 0,4 
        
Tabel 13: Financiële situatie in 2012 en 2016

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen zal de komende jaren op basis van de ingediende begrotingen ongeveer op hetzelfde niveau blijven. Wel zal het weerstandstandsvermogen enigszins onder druk komen te staan als gevolg van bezuinigingen vanuit het ministerie van OCW in combinatie met kostenstijgingen. In afzonderlijke meerjarenbegrotingen worden de financiële consequenties doorgerekend en wordt (op schoolniveau) een plan van aanpak beschreven hoe tot een sluitende exploitatie in de komende jaren kan worden gekomen.

Solvabiliteit

Voor de vereniging OMO als totaal wordt gestuurd op solvabiliteit. De verwachting is dat de solvabiliteitspositie van Ons Middelbaar Onderwijs in de komende jaren zal verminderen door met name de ontwikkelingen op het gebied van doordecentralisatie. Met inmiddels 12 gemeenten heeft OMO een doordecentralisatiecontract afgesloten, waarmee de verantwoordelijkheid voor de financiering van (vooral grootschalige) bouwprojecten is overgenomen. OMO wordt economisch eigenaar van deze gebouwen, waardoor de hoeveelheid activa en daarmee het balanstotaal toenemen. Aangezien de bouwprojecten hoofdzakelijk worden gefinancierd met langlopende externe kredieten zal het eigen vermogen relatief gezien dalen ten opzichte van het totale vermogen en daarmee ook de solvabiliteit.

Gezien het voorgaande is de verwachting dat de opbouw van het vermogen in 2016 er als volgt gaat uitzien:

 Opbouw vermogen2012 2016 
      
 Eigen vermogen35% 28% 
 Voorzieningen9% 8% 
 Langlopende schulden13% 41% 
 Kortlopende schulden42% 23% 
      
 Totaal100% 100% 
      
Tabel 14: Opbouw vermogen in 2012 en 2016

Het ministerie van OCW hanteert voor de solvabiliteit met ingang van 2013 een signalerings-ondergrens van 30%. De verwachting is dat deze ratio voor OMO in 2016 uitkomt op (28% + 8% =) 36%. Dit is boven de ondergrens van 30%.

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor zal naar verwachting beperkt stijgen als gevolg van afnemende totale baten. Het balanstotaal zal evenredig stijgen met de investeringen in gebouwen en terreinen.

Rentabiliteit

De verwachting is dat er jaarlijks gemiddeld sluitend wordt geëxploiteerd. De rentabiliteit komt daarmee uit op nihil.

Liquiditeit

De liquiditeitsratio zal naar verwachting van 0,2 op 31 december 2012 stijgen naar 0,4 in 2016. Dit wordt bewerkstelligd doordat een substantieel gedeelte van de kortlopende schulden wordt omgezet naar een langlopende schuld. Hierover zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën in het kader van schatkistbankieren. Meer informatie over achtergronden en risico’s is terug te vinden in artikel 'Risico's liquiditeit'.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)