Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag van de raad van toezicht

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, benoeming, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement. De raad van toezicht houdt onder meer integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Daarbij is de raad van toezicht gericht op de maatschappelijke doelstellingen van de vereniging en de daarmee verbonden onderwijsdoelstelling zoals omschreven in de missie. Het belang van de vereniging en de diverse betrokkenen wordt hiermee behartigd. In de ledenraad legt de raad van toezicht verantwoording af over het voorgaande verslagjaar.

Uitgangspunt voor het handelen is dat de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen voor leerlingen die ertoe doen. In de dialoog met de raad van bestuur staat kwaliteitsverbetering van het onderwijs dan ook voorop. Daarnaast dient de bedrijfsvoering de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen en te voldoen aan de grenzen die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn gesteld. 

Samenstelling

In de ledenraadvergadering van 28 juni 2012 zijn mevrouw Marijke Kral, op voordracht van de leerlingen (LGMR), en de heer Bob van Geffen, op voordracht van de bisdommen, benoemd voor een periode van 3 jaar. Marijke Kral zal plaatsnemen in de raad van toezicht met ingang van 31 januari 2013. Zij volgt daarmee de heer René Verweijmeren op. Bob van Geffen heeft per 1 juli 2012 de heer Henk Witte opgevolgd.

Onderstaand overzicht geeft de samenstelling van de raad van toezicht weer per 31 december 2012.


Tabel 15: Samenstelling raad van toezicht 

Verantwoording aan de ledenraad

Op 28 juni 2012 heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn de personele wijzigingen in de raad van toezicht geformaliseerd. Daarnaast is verantwoording afgelegd over het verslagjaar 2011. Er is gesproken over de leerlingen en het onderwijs; onder meer over de leerlingenaantallen en de examenresultaten. Ook is er verantwoording afgelegd over het personeel: het werkplezieronderzoek, de functiemix en de docent centraal. Eveneens is stilgestaan bij de start van de kennisnetwerken, het opleiden in de school en het project krachtig meesterschap. In het kader van de bedrijfsvoering zijn het exploitatieresultaat, de financiële situatie en de huisvesting besproken.

Thema’s

In het afgelopen verslagjaar zijn in de vergaderingen onder andere de onderstaande thema’s uitvoerig behandeld.

Benoeming accountant

Na een Europese aanbesteding heeft de raad van toezicht Deloitte benoemd als nieuwe huisaccountant voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Competentieprofiel raad van toezicht

In het competentieprofiel voor de leden van de raad van toezicht is onderscheid gemaakt tussen een maatschappelijke raad en een ledenafvaardiging. Aangezien dit onderscheid met de nieuwe statuten is komen te vervallen, is in het verslagjaar een algemeen competentieprofiel voor de leden van de raad van toezicht vastgesteld.

Functiemix

Vastgesteld is dat op verenigingsniveau aan de doelstelling van de functiemixwaarde is voldaan, op individueel schoolniveau is de doelstelling niet in alle gevallen gehaald. Tevens is geconstateerd dat het beschikbaar gestelde budget om aan de doelstellingen te voldoen, onvoldoende is geweest.

Herbenoeming raad van bestuur

De raad van toezicht heeft Eugène Bernard en Pieter Hendrikse benoemd voor een volgende termijn als voorzitter resp. lid van de raad van bestuur.

Om tot dit besluit te komen zijn evaluatieve gesprekken gevoerd met een afvaardiging van rectoren en directeuren en met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De raad van toezicht verheugt zich op de voortzetting van de samenwerking en wenst beide bestuurders veel succes.

Identiteit

Sinds geruime tijd is de raad van bestuur in gesprek met de schoolleiders over identiteit. In het verslagjaar is dit onderwerp uitvoerig besproken door de raad van toezicht. Mensbeeld en gedrag wat daarbij hoort in de organisaties, in de scholen zijn daar onderwerpen van bezinning. De raad van toezicht blijft onverminderd geïnteresseerd in dit onderwerp en ook betrokken bij het vervolg.

Jaarverslag en jaarrekening 2011

Na bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening 2011 heeft de raad van toezicht de raad van bestuur decharge verleend over het jaar 2011. Daarbij is waardering uitgesproken voor de resultaten, zowel onderwijskundig als financieel.

Koers 2016

De totstandkoming van de OMO-strategie is in de afgelopen jaren nauwgezet door de raad van toezicht gevolgd. De uitkomst daarvan, zoals verwoord in het document Koers 2016, Ons Middelbaar Onderwijs sinds 1916, is bekrachtigd inclusief het daaraan gerelateerde werkprogramma. De effecten van het beleid worden gemonitord, zodat bijstelling mogelijk is. Het afgelopen jaar zijn de eerste resultaten van de nulmeting van Koers 2016 bekend geworden.

Kwaliteit van het onderwijs

Het verbeteren van het onderwijs krijgt onverminderd de prioriteit. Dit gebeurt in samenhang met goed werkgeverschap. Goede docenten vormen immers de kern van elke schoolorganisatie. De raad van toezicht ondersteunt het beleid van de raad van bestuur, welke gericht is op het creëren van een uitdagende en aansprekende werkomgeving voor docenten. Daarnaast wordt ingezet op academisch opgeleide docenten en derhalve op universitaire lerarenopleidingen.

Onderwijsopbrengsten en leerlingenaantallen

In nagenoeg iedere vergadering van de raad van toezicht is stilgestaan bij de onderwijsopbrengsten en de leerlingaantallen. Geconstateerd is dat in de scholen het urgentiebesef voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is gegroeid. In een aantal scholen is de benodigde acties uitgezet die leiden tot verbetering van de onderwijsopbrengsten. De raad van bestuur volgt dit nauwgezet.

De slagingspercentages in het vwo zijn niet voldoende, maar stijgen wel enigszins. De raad van toezicht onderschrijft het streven van de raad van bestuur dat alle scholen zo spoedig mogelijk dienen te beschikken over een basisarrangement van de onderwijsinspectie. Een goede ontwikkeling op dit vlak is dat vanuit het nieuwe toezichtkader van de inspectie de organisatie tegenwoordig sneller beschikt over de basisinformatie, waardoor ook sneller bijgestuurd kan worden.

Professionaliseringsagenda

De leervitaliteit voor zowel formeel als informeel leren onder docenten is laag. Dit is voor de raad van toezicht een punt van zorg. De hoop is uitgesproken dat de kennisnetwerken een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en scholing van de verschillende docenten. Eveneens is geconstateerd dat de raad van bestuur met de rectoren / directeuren in gesprek is om mogelijkheden te creëren die de creativiteit onder de docenten bevordert.

Rapport commissie Deetman

De ‘Commissie Deetman’ heeft van medio 2010 tot december 2011 onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Nederlandse kerkprovincie van de Rooms-katholieke Kerk van 1945 tot 2010. Het in het verslagjaar verschenen rapport is besproken in de vergadering van de raad van toezicht. Vastgesteld is dat het rapport voorlopig geen directe gevolgen heeft voor onze organisatie.

Schoolprestaties

Aan de hand van de managementmonitor wordt met iedere schoolleiding de schoolprestaties periodiek besproken en gevolgd. Aan de hand van de steeds verfijndere managementmonitor wordt met iedere schoolleiding de schoolprestaties periodiek besproken en gevolgd. Dat is een goede ontwikkeling en kan de prestaties enkel ten goede komen. Positief hierbij is dat de prestaties niet alleen worden gemeten op basis van financiële indicatoren, maar dat er juist ook niet-financiële indicatoren, zoals examenresultaten en doorstroomgegevens zijn opgenomen.

Overige onderwerpen

Behalve bovenstaande onderwerpen heeft de raad van toezicht verschillende trajecten en onderwerpen binnen de vereniging gevolgd, zoals: de cao onderhandelingen, de verschillende acties in het onderwijs in het voorjaar van 2012, de benoeming van nieuwe rectoren, de planning- & controlcyclus voor 2013 en de beleidsagenda voor 2013.

Auditcommissie

Begin 2010 is besloten om een auditcommissie in te stellen als adviescollege van de raad van toezicht. De auditcommissie wordt gevormd door enkele leden van de raad van toezicht zelf. De focus van de auditcommissie ligt op vooral financieel getinte onderwerpen zoals de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door de raad van bestuur en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant.

In het verslagjaar is de auditcommissie drie keer bij elkaar gekomen. Onderwerpen die daarbij zijn behandeld zijn de financiële kaders, het jaarverslag en accountantsverslag 2011, meerjarenbegrotingen en kwartaalrapportages van de raad van bestuur, verenigingstaken en de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en de benoeming van de nieuwe accountant.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)