Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

BIJLAGE 4. ORGANISATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Ledenraad

De vereniging kent leden. Naast een afvaardiging van twee leden uit elke raad van advies kunnen ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de ledenraad. De ledenraad keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed, en heeft de bevoegdheid tot het benoemen en ontslaan van de leden van de raad van toezicht. In de vergadering van 28 juni 2012 zijn het jaarverslag en de jaarrekening goedgekeurd. Ook is er gesproken over Koers 2016 en de huidige stand van zaken binnen de vereniging. Voor meer informatie wordt verwezen naar artikel 'Ledenraad en regionale bijeenkomsten raden van advies'.

De functies van voorzitter en vice-voorzitter van de ledenraadvergadering worden vervuld door de rectores magnifici van de twee Brabantse universiteiten: de heer Philip Eijlander (Tilburg University) en de heer Hans van Duijn (TU Eindhoven).

Raad van toezicht

Voor de samenstelling van de raad van toezicht, alsmede het verslag van de activiteiten in 2012 wordt verwezen naar het 'Verslag van de raad van toezicht'.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken.

De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt. Eens in de circa 6 weken vindt formeel overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond per 31 december 2012 uit de volgende personen:

  • voorzitter GMR:​ de heer Wil van der Vliet
  • secretaris GMR: de heer Louis van Loon
  • voorzitter PGMR (personeel): de heer Wil van der Vliet
  • voorzitter OGMR (ouders):​ de heer Loek Scheeren
  • voorzitter LGMR (leerlingen): mevrouw Berdine Kamps

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl (onder medezeggenschap). De leerlingen van de GMR hebben een eigen website: www.desos.nl. De GMR is per e-mail te bereiken op louisvanloon@kpnplanet.nl.

Schoolleiders

Alle schoolleiders van Ons Middelbaar Onderwijs zijn in algemene dienst. Op 31 december 2012 waren zij verbonden aan de volgende scholen (indien een wisseling heeft plaatsgevonden is tussen haakjes de schoolleider per 1 januari 2012 genoemd):

· 2Collegede heer Ad Poulisse
· Baanderheren Collegede heer Leon Spaan
· De Nieuwste Schoolmevrouw Maria Michels
· Duhamel Collegede heer Edward de Gier (de heer Ad Machielse)
· Eckartcollegede heer Jean Wiertz
· Elzendaalcollegede heer Jacques Marsmans
· Fioretti Collegede heer Ad Machielse (de heer Edward de Gier)
· Gymnasium Beekvlietmevrouw Carla Faassen (de heer Nico van Rhijn)
· Hervion Collegede heer Edward de Gier (de heer Hub. Quaedflieg)
· Instelling VO Deurnemevrouw Monique van Roosmalen
· Jacob-Roelandslyceumde heer Leon Spaan
· Jeroen Bosch Collegemevrouw Lian Derks
· Kwadrant SGde heer Titus Frankemölle
· Lyceum Bisschop Bekkersde heer Peter Smetsers
· Maaslandcollegede heer Jacq. van Meegen
· Maurick Collegede heer Huub van der Linden
· Merletcollegede heer Paul Metzemaekers
· Mill-Hillcollegemevrouw Carin Zandbergen
· Munnikenheide Collegemevrouw Carina Reuvers
· OMO SG Bergen op Zoomde heer Marcel van Loo
· OMO SG De Langstraatde heer Jan van Pelt
· OMO SG Helmondde heer Hans Schapenk
· OMO SG Tongerlomevrouw Marijke Broodbakker
· Rodenborch-Collegemevrouw Marjo van IJzendoorn
· Roncalli Scholengroepde heer Ludo Heesters
· Rythovius Collegede heer Frans Claassens
· SG Het Pleinde heer Frans Bakermans
· SG Were Dide heer Cees Streng
· Sint-Janslyceumde heer Toine Veuger
· Sint-Odulphuslyceummevrouw Delianne Hoekstra
· Sondervick Collegede heer Nol van Beurden
· Theresialyceumde heer Tomas Oudejans
· Van Maerlantlyceummevrouw Liz Chermin
· Varendonck Collegemevrouw Irma van Nieuwenhuijsen (dhr. Jan v/d Rijdt)
· Zwijsen College Veghelmevrouw Anita O’Connor (de heer Jan Verbruggen)

Raad van bestuur

De raad van bestuur is het bevoegd gezag van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en bestaat uit twee statutaire leden. Daarnaast is een ambtelijk secretaris aangesteld. De voorzitter van de raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging en legt aan de raad van toezicht verantwoording af voor het door de raad van bestuur gevoerde beleid.

De raad van bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • de heer Eugène Bernard, voorzitter
  • de heer Pieter Hendrikse, lid.

Ambtelijk secretaris van de raad van bestuur is de heer Hans van Dijk. Hij is tevens algemeen directeur van het OMO bureau.

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

Het OMO-bureau is de interne serviceorganisatie van Ons Middelbaar Onderwijs. Het OMO-bureau ondersteunt de raad van bestuur en de scholen. Algemeen directeur is de heer Hans van Dijk, concerncontroller is de heer Walter Weterings. Voor een beschrijving van de ontwikkelingen en activiteiten van het OMO bureau in 2012 wordt verwezen naar het 'Verslag Bureau Ons Middelbaar Onderwijs'.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)