Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

BIJLAGE 13. BEGRIPPENLIJST

A 
AtheneumZesjarige opleiding voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) zonder de klassieke talen Grieks en Latijn (voor 12 – 18 jarigen.
B 
Basisberoepsgerichte leerwegLeerweg binnen het vmbo met de meeste praktijkelementen. Hierna kunnen leerlingen doorstromen naar mbo-opleidingen op niveau 2.
Bureau OMO (of OMO-bureau)Het gemeenschappelijke dienstverlenende orgaan van Ons Middelbaar Onderwijs, gehuisvest in Tilburg.
B-/K-leerwegenBasisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerwegen in het vmbo.
BovenbouwDe bovenbouw is de algemene benaming voor het derde en vierde leerjaar van het vmbo, de vierde en vijfde klassen van de havo, en de vierde, vijfde en zesde klassen van het vwo.
BrinnummerHet Ministerie heeft aan alle onderwijsinstellingen een Brin-nummer toegekend (Brin: basisregistratie instellingen).
C 
Cambridge certificateInternationaal erkend Engels examen.
Collectief schoolleiders overleg (CSO)Vergadering bestaande uit alle (interim) OMO schoolleiders en de raad van bestuur. Het CSO vindt circa 7 keer per jaar plaats.
CultuurprofielschoolSchool waarbij kunst en cultuur prominent op het rooster staat.
Current ratioOok wel liquiditeit genoemd. Kengetal dat aangeeft in hoeverre een organisatie in staat is aan de korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen. Wordt berekend door het totaal van de korte termijn vorderingen, beleggingen en de liquide middelen te delen door alle korte termijn verplichtingen.
CurriculumHet geheel van cursussen/programma’s en de inhoud ervan, die leerlingen op hun school krijgen aangeboden.
D 
DaltononderwijsOnderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid
DoorstroomDe weg die leerlingen tijdens hun schoolcarrière binnen een school afleggen.
DeelnemingEen rechtspersoon waarop direct of indirect invloed kan worden uitgeoefend.
E 
Eigen vermogenVoor te stellen als het bedrag dat resteert wanneer alle bezittingen worden verkocht en alle schulden afgelost.
Enkelvoudige jaarrekeningIn de enkelvoudige jaarrekening zijn alleen de financiële gegevens van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen, zonder de financiële gegevens van verbonden partijen.
F 
Full time equivalent (fte)De omvang van een dienstverband. Ook wel werktijdfactor genoemd. Eén fte staat voor een volledig (full-time) dienstverband.
FunctiemixDe verdeling van leraren (in voltijdbanen, fte’s) over de verschillende salarisschalen (LB, LC, LD en LE).
G 
Geconsolideerde jaarrekeningIn de geconsolideerd jaarrekening zijn, naast de financiële gegevens van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, tevens de financiële gegevens van verbonden partijen opgenomen.
Gemengde leerwegLeerweg binnen het vmbo met een combinatie tussen theorie en praktijk. Bereidt leerlingen voor op mbo-opleidingen op niveau 3 en 4.
GymnasiumZesjarige opleiding voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) met de klassieke talen Grieks en Latijn (voor 12 – 18 jarigen).
H 
havoHoger algemeen voortgezet onderwijs, het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. Opleiding duurt vijf jaar. Het is algemeen vormend (theoretisch) en geen beroepsopleiding; het havodiploma is een startkwalificatie en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs)
I 
ImpairmentVergelijking van de boekwaarde van materiële activa met de reële waarde die deze activa hebben. Als de reéle waarde lager is dan de boekwaarde vindt een afboeking van de activa plaats ten laste van het resultaat.
InstroomHet geheel van het aantal personen dat een nieuwe opleiding begint en daarom wordt geteld.
J 
JenaplanonderwijsEen vorm van vernieuwingsonderwijs. Kenmerken zijn de meerdere leerjaren gemengd worden in een klas, die vervolgens weer in verschillende klassen worden gesplitst. Daarnaast is zelfstandigheid belangrijk, in combinatie met het werken in en presteren als groep.
K 
Kaderberoepsgerichte leerwegLeerweg binnen het vmbo voor praktisch ingestelde leerlingen. Bereidt leerlingen voor op mbo-opleidingen op niveau 3 en 4.
KapitalisatiefactorKengetal dat laat zien of een instelling te veel kapitaal aanhoudt voor zijn activiteiten. De kapitalisatiefactor wordt berekend door van het balanstotaal van een instelling de bedragen voor gebouwen en terreinen af te trekken en het dan overblijvende bedrag te delen door het totaal van de jaarlijkse baten.
L 
Leerweg ondersteunend onderwijsOnderwijs in de leerwegen van het vmbo met extra zorg en begeleiding.
LiquiditeitZie current ratio.
LOOT-schoolLandelijk overleg onderwijs en topsport-school. Een school voor voortgezet onderwijs die toptalenten in sport ondersteunt om hun schoolcarrière met hun topsport te combineren.
LyceumSchool voor voortgezet onderwijs waar voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) gevolgd kan worden (voor 12- tot 18-jarigen)
M 
mavoMiddelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Ook wel de theoretische leerweg van het vmbo of vmbo-t genoemd.
N 
O 
Onderbouw De onderbouw is de algemene benaming voor het eerste en tweede leerjaar van het vmbo, de eerste, de tweede en derde klassen van de havo, en de eerste, tweede en derde klassen van het vwo.
Onderwijsondersteunend personeelPersoneel niet behorend tot de functiecategorieën directie en
onderwijzend personeel; voorbeelden administratief medewerker, conciërge, onderwijsassistent, technisch assistent etc.
OverheadHet aandeel van de financiële middelen die, of het personeel dat niet direct ten goede komt van het onderwijsproces.
P 
PraktijkonderwijsVerzorgt onderwijs voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die op grond van hun capaciteiten niet in staat zijn om een diploma van het vmbo te behalen. Een leerling kan worden toegelaten op grond van een beschikking van een regionale Verwijzingscommissie (RVC). Het praktijkonderwijs heeft als doel leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.
Q 
R 
RentabiliteitDe verhouding tussen het resultaat en de totale baten.
S 
SolvabiliteitVerhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen op de balans.
StartkwalificatieHet in de ogen van de Nederlandse overheid minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op duurzaam geschoold werk in Nederland.
T 
TechnasiumOnderwijsstroom voor havo en vwo, waarin de bėta-vakken centraal staan.
Theoretische leerwegLeerweg binnen het vmbo voor theoretisch ingestelde leerlingen. Bereidt leerlingen voor op mbo-opleidingen op niveau 3 en 4.
TreasuryHet beheren van het geld van de organisatie.
Tweetalig onderwijs (TTO)Tweetalig onderwijs houdt in dat bij niet talenvakken, als bijvoorbeeld geschiedenis en biologie, een andere taal dan de moedertaal als instructie- en communicatietaal wordt gebruikt.
U 
UitstroomHet geheel van het aantal personen dat op een bepaald tijdstip een bepaalde fase van onderwijs verlaat, al of niet met een diploma.
UniversumschoolEen universumschool onderscheidt zich van andere scholen doordat het extra aandacht geeft aan het bèta-onderwijs.
V 
VmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Is ontstaan uit de samenvoeging van vbo en mavo en sommige vormen van voortgezet speciaal onderwijs. Bestaat uit 4 leerwegen: theoretisch, gemengd, kaderberoepsgericht en basisberoepsgericht.
Vmbo intersectoraalvmbo intersectoraal betreft die beroepsgerichte programma’s, waarbij in het niet-doorstroom relevante deel van het programma van de vier leerwegen onderdelen van de sectoren Techniek, Zorg en Welzijn en Economie in samenhang worden aangeboden.
Voortgezet onderwijsOnderwijs dat volgt op basisonderwijs. Bestaat uit het praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.
VoorzieningBoekhoudkundig een grootboekrekening waarop meestal periodiek bedragen worden gestort met als oogmerk het saldo op enig moment in de toekomst aan te wenden voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd.
VwoVoorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bestaande uit atheneum en gymnasium.
W 
WeerstandsvermogenHet vermogen om tegenvallers te kunnen opvangen; het eigen vermogen in verhouding tot de totale baten (inclusief rentebaten).
X 
Y 
Z 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)