Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Voorwoord

Een jaarverslag vormt een mooie aanleiding om te reflecteren, te leren uit het verleden en verantwoording af te leggen. In dit verslag wordt daarom uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs als geheel en de activiteiten en resultaten op de verschillende scholen in het bijzonder. De vereniging heeft in 2012 flinke stappen gezet met het oog op onderwijskwaliteit, goed werkgeverschap en professionele bedrijfsvoering. Met de ambities uit Koers 2016, het strategisch beleidsplan van OMO, als leidraad. Ook verbeterpunten en risico’s zijn onderkend. Door sterke en breed nageleefde zelfdiscipline door het jaar heen en een aantal onverwachte substantiële meevallers aan het eind heeft de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs het jaar financieel positief kunnen afsluiten.

De docent centraal

Onze docenten hebben hun vak vaak met volle overtuiging gekozen. Docent zijn is topsport. Onderwijs is geen repetitief proces, het is elke dag anders. Je moet precies op tijd presteren, synchroon met het rooster, en kunt niet verslappen. Het voortgezet onderwijs heeft steeds te maken met systemen met vaste processtappen waar docenten in meedraaien en waar ze niet veel invloed op kunnen uitoefenen. Het moet anders. Hun bijdrage, elke dag weer, is cruciaal. De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs stelt de docent centraal. De focus op de professionaliteit van de docent voor het realiseren van goed onderwijs vormt de rode draad in Koers 2016. Goed onderwijs vraagt om gedreven en competente docenten die hun vak steeds bijhouden. Dit streven hebben we vertaald naar verschillende initiatieven die in 2012 volop in de aandacht hebben gestaan, zoals academisering, professionele ruimte en de vorming van bovenschoolse kennisnetwerken. Ook is de discussie gestart om organisatievormen te ontwikkelen die de docenten beter dan nu ondersteunen.

Onderwijskwaliteit

De examencijfers van de scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs liggen voor alle opleidingen boven het landelijk gemiddelde, met uitzondering van het vwo. In 2012 hebben 19 van de 183 opleidingen van Ons Middelbaar Onderwijs een aangepast arrangement kwaliteit ontvangen van de inspectie. Dat zijn er 8 meer dan in 2011. Hoewel het in totaal nog om een klein percentage gaat, is de toename van het aantal opleidingen met een aangepast arrangement verontrustend. Deze toename is aanleiding om nadrukkelijk stil staan bij de manier waarop wij de onderwijskwaliteit verder kunnen bestendigen en verbeteren.

Modernisering van arbeidsvoorwaarden

De zinsneden uit het regeerakkoord van VVD en PvdA afgelopen najaar, over modernisering van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, sluiten mooi aan bij datgene waar de vereniging OMO met Koers 2016 al hard aan werkt. Bovendien is in het najaar met de vakcentrales een akkoord bereikt over een nieuwe cao-OMO. Deze vormt de opmaat naar onderhandelingen over verdere modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket. Het herdefiniëren van arbeidsverhoudingen zal daaraan vooraf gaan. Arbeidsverhoudingen zijn nu teveel doordrenkt van industrieel denken, gebaseerd op input en gericht op het telkens herhalen van handelingen. Terwijl het onderwijs volop ruimte moet hebben voor de resultaten die de leerlingen bereiken, langs wegen die telkens anders kunnen zijn.

Eigen oppositie creëren

In december 2012 is het rapport ‘autonomie verplicht’ over Amarantis uitgebracht, met daarin waardevolle lessen voor de hele onderwijssector. Voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs was dit rapport aanleiding om actief met elkaar naar mogelijke parallellen met bijbehorende risico’s te zoeken. Die studie heeft de bevestiging gebracht dat de bestuursfilosofie van de vereniging de kansen op soortgelijke problematiek minimaliseert. Het bestuursmodel in het onderwijs gaat uit van vertrouwen in individuele schoolbesturen. Goed onderwijs vraagt om bestuurders met besef voor het dragen van publieke verantwoordelijkheid, met een moreel kompas, en het vermogen verbinding te zoeken met de medewerkers. Het gaat erom dat bestuurders het belang van leerlingen en hun ouders voorop stellen. Dat realiseren we ons elke dag. De ledenraad vormt een fundamenteel onderdeel van de besturingsfilosofie van onze vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de eigen oppositie gecreëerd. De ledenraad denkt mee met het beleid en adviseert. De raad van toezicht, de raad van bestuur en de ledenraad hebben ieder hun eigen bevoegdheden en leggen ten opzichte van elkaar verantwoording af.

Bedrijfsvoering

De bezuinigingen die in Nederland worden doorgevoerd raken ook de voortgezet onderwijssector, hoewel in mindere mate dan veel andere sectoren. Geconfronteerd met de financiële taakstellingen zijn de OMO scholen in 2012 op een voortvarende wijze aan de slag gegaan met het realiseren van bezuinigingen in de bedrijfsvoering. Afhankelijk van de lokale situatie slaagt de ene school hier beter in dan de andere. Op verenigingsniveau is het gelukt een positief resultaat te bewerkstelligen. Dit resultaat is door onverwachte extra inkomsten aan het einde van het jaar hoger dan gewenst uitgekomen. De komende jaren zal sprake zijn van verdere landelijke bezuinigingen waardoor de uitdaging blijft om de bedrijfsvoering op orde te houden en klassen niet verder te vergroten.

Schaalvoordelen

Belangrijk aspect bij grotere instellingen is de homogeniteit in de bedrijfsvoering: dezelfde vormen van onderwijs, dezelfde cao’s, dezelfde geldstromen. De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit een divers palet aan scholen met ieder hun eigen karakter. Maar de bedrijfsvoering is in grote mate homogeen aangezien alleen scholen uit het voortgezet onderwijs onderdeel uitmaken van de vereniging. Daardoor kan de vereniging maximaal profiteren van schaalvoordelen, zoals forse kostenbesparingen bij inkoop en, nog waardevoller, kennisdeling tussen al die docenten en ondersteuners die dagelijks voor vergelijkbare opdrachten staan. En daar plukken onze docenten, en het onderwijs voor onze leerlingen, uiteindelijk de vruchten van.

Raad van bestuur Ons Middelbaar Onderwijs:

Eugène Bernard
Pieter Hendrikse

 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)