Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholen

Het exploitatieresultaat 2012 van de gezamenlijke scholen is 1,7 miljoen euro hoger dan begroot. Dit overschot wordt met name veroorzaakt door:

 • hogere rijksbijdrage ten bedrage van 6,2 miljoen euro als gevolg van bijstellingen in lumpsum (met name compensatie gestegen werkgeverslasten, eenmalige prijscompensatie materiële vergoeding 2011, prijscompensatie materiële vergoeding 2012 en toename van het leerlingaantal);
 • de toekenning van de prestatiebox-middelen ad 6,7 miljoen euro die niet in de begrotingscijfers was opgenomen;
 • hogere overige subsidies OCW ten bedrage van 1,4 miljoen euro (onder andere subsidies voor lerarenbeurs, leerlinggebonden financiering, krachtig meesterschap, voortijdig schoolverlaten, etc.);
 • hogere overige overheidsbijdragen en –subsidies ad 0,5 miljoen euro (met name gemeenten, provincie en het Europees Sociaal Fonds);
 • hogere personele lasten ten bedrage van 7,1 miljoen euro als gevolg van hogere lonen en salarissen (gestegen werkgeverslasten, hoger dan begroot gemiddeld aantal fte) en hogere kosten van inhuur derden;
 • lagere energielasten ten bedrage van 1,7 miljoen euro;
 • hogere onderhoudslasten ten bedrage van 1,0 miljoen euro;
 • het verhogen van het verenigingsbudget vanwege:
  • het versterken van de algemene reserve van de vereniging ten bedrage van 5,0 miljoen euro;
  • de hogere uitgaven voor het eigenrisicodragerschap van WW, WIA en WGA ten bedrage van 2,2 miljoen euro;
 • overige ‘meevallers’ ad 0,5 miljoen euro.


pagina opties

Mijn OMO verslag (0)